Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 18 svečių ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1788540

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

EMP sugedo 210x105

LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJA

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Mokinių taryba (toliau - MT) – nuolat veikianti aukščiausioji mokinių savivaldos institucija,

reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus gimnazijos tarybai ir administracijai dėl ugdymo proceso tobulinimo, gimnazijos vidaus tvarkos bei popamokinės mokinių veiklos;

 1. MT atstovauja bei gina mokinių teises Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje;
 2. MT bendradarbiauja su kitų mokyklų mokinių tarybomis, organizuoja bendrus renginius;
 3. MT savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais;
 4. MT darbas yra organizuojamas vadovaujantis demokratijos, viešumo, kolegialumo principais.
 5. MT posėdžiai organizuojami gimnazijos patalpose.
 6. MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 7. Tikslas – suvienyti Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos mokinius bendrai veiklai ir stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą gimnazijos bendruomenėje bei užklasinėje veikloje;
 8. Uždaviniai:

8.1. bendradarbiauti su kitomis gimnazijos savivaldos institucijomis priimant bendrus sprendimus;

8.2. skatinti moksleivių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.

III. MOKINIŲ TARYBOS FUNKCIJOS

 1.  Renka atstovus į Gimnazijos tarybą;
 2. Svarsto Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, ugdymo planų, programų projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo, teikia siūlymus subjektams pagal kompetenciją dėl darbo tvarkos taisyklių tobulinimo ir jų įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo tobulinimo, neformalaus švietimo ir laisvalaikio organizavimo;
 3. Svarsto ir, suderinusi su Gimnazijos vadovybe, tvirtina svarbiausių mokinių renginių planus;
 4. Teikia siūlymus pagal kompetenciją dėl mokinių socialinės rūpybos, lankomumo, budėjimo, drausmės ir tvarkos palaikymo mokykloje, mokinių rūkymo ir narkomanijos prevencijos;
 5. Teikia siūlymus pagal kompetenciją dėl mokinių elgesio vertinimo, jų skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;
 6. Svarsto mokinių teisių Gimnazijoje klausimus;
 7. Dalyvauja įgyvendinant prevencinės veiklos projektus, akcijas, kitus renginius.

 

IV.MOKINIŲ TARYBOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

 1. Mokinių tarybą sudaro I-IV Gimnazijos klasių rinkti mokinių atstovai. Kiekviena klasė renka po du atstovus į Mokinių tarybą, o rinkimai vyksta kasmet rugsėjo mėnesį. Į mokinių tarybą siūlomi motyvuoti mokiniai, kurie kviečiami motyvaciniam pokalbiui.
 2. Mokinys, negalintis dalyvauti motyvaciniame pokalbyje dėl svarių priežasčių, tačiau norintis dalyvauti MT atrankoje, privalo per savaitę pateikti motyvacinį laišką, nusakantį kodėl jis nori patekti į MT sudėtį.
 3. Motyvaciniame pokalbyje privalo dalyvauti bent pusė MT narių.
 4. Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas, kurį slaptu balsavimu išrenka Mokinių tarybos nariai. Mokinių tarybos pirmininkas organizuoja tarybos veiklą. Mokinių tarybos posėdyje turi dalyvauti ne mažiau kaip 2/3 jos narių. Mokinių tarybos nutarimai priimami paprasta posėdyje dalyvavusių Mokinių tarybos narių balsų dauguma.
 5. Jeigu mokinių tarybos  pirmininkas pateikia savo kandidatūrą į gimnazijos prezidentus ir juos laimi, tokiu atveju jis vadovauja ir mokinių tarybai;
 6. MT pirmininko pareigos:

21.1. Veikia visų gimnazijos mokinių vardu;

21.2. Atstovauja gimnazijai;

21.3. Vadovauja MT ir dalyvauja visuose MT susirinkimuose;

 1. MT pirmininko pavaduotojas:

22.1. Neesant pirmininkui, veikia MT vardu, organizuoja MT posėdžius.

 1. MT SAVANORIS – neoficialus lygiavertis MT narys, dalyvaujantis MT veikloje, besilaikantis MT nuostatų. MT savanoriu gali tapti kiekvienas gimnazijos mokinys pareiškęs norą dalyvauti MT veikloje.

V.MOKINIŲ TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. MT nariai turi laikytis nuostatų bei vykdyti duotus įsipareigojimus;
 2. MT narys turi teisę teikti pasiūlymus MT atstovybei dėl MT veiklos bei gauti būtiną informaciją apie MT veiklą;
 3. MT narys turi būti pavyzdys kitiems, stengtis nepriekaištingai elgtis gimnazijoje ir už jos ribų;
 4. Už nedalyvavimą tarybos veikloje ir nepatenkinamą elgesį, narys šalinamas iš tarybos;
 5. MT narys turi teisę išstoti iš MT;
 6. Reikšti savo pageidavimus gimnazijos administracijai, sudarant gimnazijos kultūrinės veiklos programas, nustatant gimnazijos darbų tvarką, rengiant gimnazijos veiklos nuostatus;
 7. Baigęs gimnaziją ar išėjęs iš jos, MT narys (pirmininkas) pasitraukia iš tarybos, prezidento pareigų.
 8. MOKINIŲ TARYBOS NARIO ŠALINIMO PROCEDŪRA
 9. Mokinių tarybos narys šalinamas esant vienai iš žemiau nurodytų priežasčių:

31.1. MT nuostatų pažeidimas;

31.2.  Savo pareigų nevykdymas;

31.3.  Grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinių pareigų nevykdymas;

31.4. Nedalyvavimas trijuose posėdžiuose iš eilės be pateisinamos priežasties;

31.5. Mokinių tarybos narį pašalinti gali siūlyti Mokinių tarybos pirmininkas, pavaduotojas, Mokinių tarybos narių grupė, mokyklos direktorius;

31.6.  Mokinių tarybos narys šalinamas už tai balsavus 50 proc. visų MT narių.

 

VII.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. MT nuostatai yra viešas dokumentas.

SUDERINTA: MT posėdyje 2023-09-11    Protokolo Nr. 7

MT pirmininkas                                          _______________          Emilis Slančiauskas  

MT kuruojanti mokytoja                             _______________          Edita Vaitkevičiūtė

MT sekretorė                                               _______________          Luknė Levickaitė

Mūsų gimnazijai - 80

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai