Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1606117

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

PATVIRTINTA

Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos

direktoriaus 2015m. lapkričio 11 d.

įsakymu Nr. V1 (1.2) -123

 

LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.Rekomendacijomis siekiama padėti Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos darbuotojams veiksmingai reaguoti į kraštutinius mokinių netinkamo elgesio atvejus bei iškilusią grėsmę, siekiant užtikrinti gimnazijos bendruomenės narių ir (ar) kitų asmenų fizinį ir psichologinį saugumą.

2.Rekomendacijos nustato galimas taikyti poveikio priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams bei pagrindines šių priemonių taikymo gimnazijoje sąlygas.

3.Rekomendacijos reglamentuoja klasių vadovų, dalykų mokytojų, socialinio pedagogo, psichologo, direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą užtikrinant gimnazijoje viešosios tvarkos kontrolę ir vykdant smurto ir nusikalstamumo prevenciją.

4.Rekomendacijų tikslai:

4.1.Užtikrinti gimnazijoje viešąją tvarką.

4.2.Parinkti ir pritaikyti efektyvias poveikio priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams.

4.3.Vykdyti smurto ir nusikalstamumo prevenciją.

4.4.Nustatyti bendrus viešosios tvarkos kriterijus gimnazijoje.

5.Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Vaikas- neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip.

5.2. Teisėti vaiko atstovai yra tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo rūpintis vaiku, jį auklėti, globoti, jam atstovauti, ginti jo teises ir teisėtus interesus.

            5.3.Viešoji tvarka - asmens elgesio viešumoje taisyklės, kurių laikymasis svarbus bendruomeniniam sugyvenimui, santaikai, pagrįstos etikos, moralės, pagarbos vieni kitiems principais.

5.4. Draudžiami daiktai - bet kokie daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių apyvarta uždrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais teisės aktais saugumo, sveikatos apsaugos ir kitais visuomenės poreikiais, taip pat  kiti gimnazijoje draudžiami turėti daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos.

5.6. Netinkamas mokinio elgesys – mokinio elgesys, keliantis realų pavojų jo paties, kitų mokinių,  gimnazijos darbuotojų ar aplinkinių gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymo(-si) procesą, pažeidžiantis aplinkinių garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą, mokinio elgesys.

5.7. Poveikio priemonė - gimnazijos darbuotojo(-ų) veiksmai, kuriais siekiama nutraukti ar sustabdyti netinkamą mokinio elgesį bei atkurti psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugią ir savitarpio pagarba grįstą  aplinką.

5.8. Pagrįsti fiziniai veiksmai – su fiziniu kontaktu susiję gimnazijos darbuotojo veiksmai mokinio atžvilgiu, kurių  gali būti imamasi, siekiant nutraukti arba užkirsti kelią mokinio elgesiui, keliančiam realų pavojų jo paties ir (ar) aplinkinių gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui.

5.9. Ugdymo(-si) vietos pakeitimas - laikinas mokinio atskyrimas nuo kitų mokinių, tęsiant mokinio ugdymą kitoje gimnazijos patalpoje arba teikiant mokiniui reikiamą švietimo pagalbą.

6. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 33-807) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

7. Sprendžiant mokinio elgesio problemas bei taikant poveikio priemones turi būti vadovaujamasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (Žin., 1995, Nr. 60-1501), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 33-807), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969), Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 437 (Žin., 2002, Nr. 35-1305; 2007, Nr. 107-4379), gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 (Žin., 2011, Nr. 45-2121 ), Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-941 (Žin., 2004, 100-3729; 2011, Nr. 99-4675), Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215 (Žin., 2011, Nr.88-4220), Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1396 (Žin., 2011, Nr. 97-4600), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-1462 „Dėl teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevencijos“ (Žin., 2004, Nr. 145-5281) ir kitais teisės aktais, taip pat prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo, vaiko žmogiškojo orumo, individualizavimo, visapusiškumo, pagarbos ir protingumo principais.

 

II. POVEIKIO PRIEMONĖS IR BENDROSIOS JŲ TAIKYMO SĄLYGOS

 

8. Gimnazijos darbuotojas, esant šiose rekomendacijose nustatytoms sąlygoms ir siekdamas užtikrinti gimnazijos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių veiksmų:

8.1. Pakeisti mokinio ugdymo(-si) vietą (nuvesti mokinį į socialinio pedagogo ar psichologo kabinetą).

8.2. Iškviesti gimnazijos vadovą ar jo įgaliotus  atstovus ( direktoriaus pavaduotoją ugdymui, socialinį pedagogą).

8.3. Organizuoti mokinio daiktų patikrinimą.

8.4. Panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.

9. Taikant rekomendacijose numatytas poveikio priemones, privaloma atsižvelgti į mokinio specialiuosius ugdymo poreikius, jo sveikatos būklę, psichologinę savijautą ir kitas, poveikio priemonės parinkimui ir taikymui svarbias, aplinkybes.

10. Rekomendacijose numatytos poveikio priemonės gali būti taikomos mokiniui tik tada, kai nedavė laukiamų rezultatų jau išnaudotos šios poveikio priemonės ir pagalbos teikimo galimybės:

10.1 Organizuoti individualūs pokalbiai su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) – fiksuojama darbo su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) registracijos žurnale (atsakingas socialinis pedagogas).

10.2 Informuoti tėvai (globėjai, rūpintojai) žodžiu arba raštu (telefonu, el. paštu, per elektroninį dienyną ). (Atsakingi asmenys: socialinis pedagogas, klasių vadovai).

10.3 Mokinys svarstytas klasės susirinkime.

10.4. Mokinys svarstytas Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

Visais kitais atvejais, kai vaiko elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ar aplinkinių gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui, į mokinio padarytus gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių, mokinio elgesio normų ir (ar) mokymo sutarties nuostatų pažeidimus reaguojama kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę turi būti nedelsiant informuojamas gimnazijos direktorius ar jo įgalioti asmenys (direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas), mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), taip pat, esant būtinybei, savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius ir (ar) teritorinė policijos įstaiga.

12. Mokiniui pritaikyta poveikio priemonė ir gimnazijos darbuotojo(-ų) veiksmai mokinio atžvilgiu fiksuojami raštu gimnazijos direktoriaus patvirtintame registracijos žurnale.

13. Gimnazijos darbuotojas, įtaręs, kad mokinys gimnazijoje ar jos teritorijoje vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas ar yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, privalo vadovautis Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas nustatymo organizavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 437 (Žin., 2002, Nr. 35-1305; 2007, Nr. 107-4379), ir laikytis jame nurodytų veiksmų sekos.

 

III. UGDYMO(-SI) VIETOS PAKEITIMAS

 

14. Ugdymo(-si) vietos pakeitimas gali būti taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys akivaizdžiai griauna (žlugdo) mokinių ugdymo(-si) procesą pamokos metu.

15. Pakeitus ugdymo(-si) vietą, mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis prižiūrimas kito gimnazijos direktoriaus paskirto darbuotojo (socialinio pedagogo, psichologo ) arba mokiniui yra teikiama reikiama švietimo pagalba.

16. Mokinio ugdymo(-si) vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą priėmusio mokytojo pamokos trukmei. Esant būtinybei, šios priemonės taikymo trukmė gali būti pratęsiama gimnazijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu, atsižvelgiant į gimnazijos direktoriaus paskirto darbuotojo (prižiūrėjusio mokinį pakeitus jo ugdymo(-si) vietą) arba švietimo pagalbos specialisto rekomendaciją, tačiau ne ilgiau kaip iki pamokų pabaigos.

 

IV. GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS AR JO ĮGALIOTO ASMENS IŠKVIETIMAS

 

17. Gimnazijos darbuotojas gali išsikviesti gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą asmenį, padėti nutraukti netinkamą mokinio ar mokinių grupės elgesį (klasės seniūnas, arba seniūno pavaduotojas pakviečia socialinį pedagogą, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, psichologą ).

18. Gimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo tarpininkauja sprendžiant mokytojo ir mokinio ar mokinių grupės konfliktą, taip pat padeda mokytojui numatyti tolesnes mokinio(-ių) ugdymo(-si) proceso organizavimo galimybes bei pagal kompetenciją inicijuoti ir (ar) spręsti švietimo pagalbos arba drausminių auklėjamojo poveikio priemonių taikymą mokiniui(-iams).

 

V. MOKINIO DAIKTŲ PATIKRINIMAS

 

19. Jeigu gimnazijos darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų, gimnazijos darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja gimnazijos direktorių arba jo įgaliotą asmenį.

20. Gimnazijos darbuotojas(-ai) ir (ar) gimnazijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo turi teisę prašyti mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant.

21. Jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi dalyvauti mažiausiai du gimnazijos darbuotojai, vienas iš jų – gimnazijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir, esant būtinybei, teritorinė policijos įstaiga.

22. Jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojami ir kviečiami atvykti į gimnaziją mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat, esant būtinybei, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė policijos įstaiga.

23. Kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti prižiūrimas gimnazijos direktoriaus paskirto gimnazijos darbuotojo (socialinio pedagogo arba psichologo).

 

VI. PAGRĮSTI FIZINIAI VEIKSMAI

 

24. Gimnazijos darbuotojas(-ai) pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu gali taikyti tik tais atvejais, kai siekiama:

24.1. Apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo mokinio įsiaudrinimo metu.

24.2. Užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, gimnazijos darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis.

24.3. Neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų asmenų saugumui.

24.4. Nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius gimnazijos darbuotojo paliepimus jas nutraukti.

24.5. Nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką.

24.6. Atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar gimnazijos renginį, kai jis nepaiso pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos (pavyzdžiui, klasės, salės, valgyklos ar pan.). Pamokos metu iš klasės pašalintas mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis kitoje gimnazijos patalpoje, prižiūrimas gimnazijos direktoriaus paskirto darbuotojo (socialinio pedagogo arba psichologo), arba jam teikiama reikiama švietimo pagalba. Gimnazijos renginio metu pašalintas mokinys turi būti prižiūrimas gimnazijos direktoriaus paskirto darbuotojo (socialinio pedagogo arba psichologo), kol teigiamai pasikeičia mokinio elgesys (pavyzdžiui, mokinys nusiramina, pasižada tinkamai elgtis ir pan.) arba kol mokinį pasiima tėvai (globėjai, rūpintojai), išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių jie pasiimti mokinio negali arba organizuoti mokinio perdavimą tėvams (globėjams, rūpintojams) nėra tikslinga.

25. Pagrįsti fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo stovėjimo tarp mokinių gresiant potencialiam atviram jų konfliktui, stovėjimo prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui (pavyzdžiui, siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina iššokti, ar pan.), vedimo paėmus už rankos, iki mokinio sulaikymo, fiziškai apribojant mokinio veiksmus. Mokinio sulaikymas gali būti naudojamas tik ekstremaliose situacijose (pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti mokinių muštynes, jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nepanaudojant fizinės intervencijos; kai siekiama nutraukti mokinio save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant tol, kol mokinys nurims, ir pan.).

26. Fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose:

26.1. Mokinį(-ius) laikant už rankos(-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus.

26.2. Mokinį vedant už rankos.

26.3. Guodžiant mokinį.

26.4. Pasveikinant mokinį.

26.5. Padedant neįgaliam mokiniui.

26.5. Mokant mokinį groti instrumentu, šokti.

26.6. Rodant mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus.

26.7. Teikiant pirmąją pagalbą.

27. Fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip smurtas mokinio atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie:

27.1. Naudojami kaip bausmė.

27.2. Naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę.

27.3. Naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą.

27. 4. Naudojama didesnė nei yra būtina fizinė jėga.

28. Pagrįstų fizinių veiksmų panaudojimas neturi kelti grėsmės vaikų gyvybei ir sveikatai.

29. Gimnazijos darbuotojas(-ai), taikydami pagrįstus fizinius veiksmus, visada privalo  vadovautis minimalių būtinų fizinių veiksmų panaudojimo trumpiausiam būtinam laikotarpiui principu.

30. Gimnazijos darbuotojai turi būti specialiai mokomi taikyti pagrįstus fizinius veiksmus, siekiant užtikrinti minimalų, saugų ir proporcingą šių veiksmų naudojimą.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Klasės auklėtojas su gimnazijos nustatyta poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka mokinius, jo tėvus (globėjus, rūpintojus) supažindina mokymosi sutarties pasirašymo metu, klasių valandėlėse, tėvų susirinkimuose, pranešimu elektroniniame dienyne su nuoroda į mokyklos svetainę.

            32. Gimnazijos direktorius skiria:

32.1. Gimnazijos darbuotojus, prižiūrinčius mokinius 15, 23, 24.6 punktuose numatytais atvejais.

32.2. Įgaliotus asmenis, pagal kompetenciją dalyvaujančius poveikio priemonių taikyme.

33. Visi skundai dėl poveikio priemonių mokiniui taikymo turi būti nuodugniai ir operatyviai išnagrinėti teisės aktų ir gimnazijos veiką reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka. Gimnazijos direktorius, įvertinęs visas aplinkybes, teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimą dėl gimnazijos darbuotojo nušalinimo skundo tyrimo laikotarpiu.

34. Apie nustatytus vaiko teisių pažeidimus gimnazija informuoja kompetentingas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas.

35. Gimnazijos darbuotojai taiko poveikio priemones griežtai laikydamiesi nurodytų reikalavimų.

 _____________________________

 

Vizija, misija, filosofija...

veisieju s gedos g

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai

EMP sugedo 210x105