Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 47 svečiai ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1813005

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

EMP sugedo 210x105

 „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija dalyvauja veiklose:  „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ ( Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001).

Projekto tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.

Sprendžiant įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių ugdymo problemą, vykdoma projekto veikla žemų pasiekimų mokinių ugdymo organizavimo kokybei gerinti.

 Šios veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.

 

„Šeštos klasės mokinių mokymosi motyvacijos gerinimas matematikos pamokose“
„Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“

 

       Apie gimnaziją.  Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje mokosi 417 mokinių. Tai antroji pagal mokinių skaičių gimnazija rajone.

Sprendžiama problema ar siekiamas pokytis ir kodėl toks pasirinkimas. Projekto tema pasirinkta neatsitiktinai. Netenkina mokinių matematikos pasiekimai gimnazijoje. Šešta klasė buvo viena iš dviejų pasiekusi žemiausius pažangumo rodiklius gimnazijoje 2019-2020 mokslo metais. Klasėje mokosi 26 mokiniai, iš jų 19% yra specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Mokinių, pasižyminčių silpna motyvacija – 35 %. 42 % klasės mokinių stinga socialinio emocinio ugdymo kompetencijų. Stiprioji klasės pusė – labai geras pamokų lankomumas.

 Mūsų siekiai. Mūsų siekiamas tikslas – pagerinti dalies 6 klasės mokinių (20 %) mokymosi motyvaciją matematikos pamokose. Norėjome šią klasę „paauginti bent laipteliu aukščiau“ visomis prasmėmis: mokymosi motyvacijos, pažangos, atsakingumo, santykių kūrimo, savimonės.

Kaip mums sekėsi.     Mokiniai mokėsi įsivertinti savo gebėjimus, išsikelti pamatuotus asmeninius tikslus, jų siekti per numatytą laikotarpį. Kad tą padarytų, turėjo daug bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, konsultuotis su klasės auklėtoja, matematikos mokytoja, specialiąja pedagoge,  tartis su tėveliais. Projekto veiklos pristatytos bendrame projekto vykdytojų ir 6 klasės tėvų susirinkime. Norėdami įvertinti save ir išsakyti lūkesčius, siekdami nustatyti startinę poziciją ir įvertinti galutinį rezultatą mokiniai rašė „Laišką sau, matematikai ir matematikos mokytojui“. Aptarus signalinius pirmojo pusmečio matematikos pasiekimų rezultatus, sudarytos trišalės sutartys „Mokinys-mokytojas-tėvai“, kurios sutartais laikotarpiais buvo peržiūrimos, aptariamos ir, jeigu reikia, koreguojamos.

 Šioje klasėje buvo svarbu įsivardinti ne tik asmenines stipriąsias ir tobulintinas puses, bet ir atrasti bei pripažinti klasės, kaip vieneto, stiprybes ir silpnąsias puses. Mokydamiesi pozityvaus dialogo, mokiniai patys susikūrė penkias motyvacines taisykles ir stengėsi jų laikytis ne vien tik matematikos pamokų ar klasės valandėlių metu, bet visų dalykų pamokose.

 Stiprindama ugdymo kokybę ir veiksmingumą matematikos pamokose, mokytoja taikė individualizavimo ir diferencijavimo įrankius: mokiniai buvo suskirstyti pagal gebėjimų grupes, atsižvelgiant į tai buvo diferencijuojamos užduotys pamokose bei namų darbai, teikiamos papildomos konsultacijos. Taip pat mokiniai mokėsi teikti pagalbą vieni kitiems. Gabesnieji mokiniai aiškino silpniau besimokantiesiems, dovanodami savo žinias ir patirtį. Šis metodas turėjo teigiamos įtakos ne tik gilinant matematines žinias, bet ir gludinant tarpusavio santykius.

  Mūsų rezultatai, kuo džiaugiamės, refleksija ir patarimai kitiems.

  Didelį pasitenkinimą tiek mokiniams, tiek komandos nariams teikė praktinių projekto užduočių vykdymas. Įgyvendinti du integruoti trumpalaikiai matematiniai projektai, pravestos penkios integruotos matematikos pamokos, organizuota Matematikos diena (www.veisiejai.lm.lt).

 Džiaugiamės projekto dalyvių: komandos, 6 klasės mokinių, jų tėvų, klasės vadovo, o kartu ir administracijos bei kolegų bendruomeniškumu. Susitelkimas padėjo įgyvendinti beveik visas numatytas veiklas, rasti sprendimus, šias veiklas „apvelkant nuotoliniu rūbu“. Džiaugiamės platėjančiu mokinių akiračiu, stiprėjančia šeštokų mokymosi motyvacija matematikos pamokose. Tikslas pasiektas. Stebint šios klasės pažangumo pokyčius bei lyginant pirmojo pusmečio signalinių matematikos įvertinimų rezultatus su pirmojo pusmečio pažymiais, pažangą padarė 42 % mokinių. O lyginant startinę poziciją su antrojo pusmečio signaliniais rezultatais, sėkmę patyrė 61 % klasės mokinių.

 Mokytojai teigia, kad pagerėjo šeštos klasės tarpusavio santykiai, mokiniai tapo draugiškesni, atviresni, sumažėjo netinkamo elgesio atvejų, nes geriau valdo savo emocijas, stengiasi būti atsakingi. Tam įtakos turėjo ir kassavaitiniai socialinių emocinių kompetencijų ugdymo užsiėmimai. Vaikai tapo laisvesni, drąsesni, išaugo jų kūrybiškumas, džiaugiasi tiek asmenine pažanga, tiek ir bendrais klasės rezultatais.

 Atkaklumas, kūrybiškumas, sprendimų ieškojimas, susitarimai ir jų laikymasis veda pažangos link. Projektas – tai mažas modelis, kuris tinkamas taikyti visame gimnazijos kontekste, siekiant pažangos ir auginant mokinių motyvaciją. Einame teisinga kryptimi. Priemonės ir susitarimai, kurie yra naudojami pažangai matuoti, yra paveikūs ne tik vienos klasės kontekste.

 Klasėse, turinčiose žemesnę mokymosi motyvaciją ir nepasižyminčiose itin aukštais akademiniais pasiekimais, svarbu laiku ir tinkamai pabrėžti mokinio sėkmes, kad ir nelabai dideles, tačiau konkrečiam mokiniui tai gali būti svarbus laimėjimas. Netgi gebėjimas laikytis taisyklių ir to įvardijimas garsiai, mokinį motyvuoja. Viena iš projekto sėkmių yra glaudus tėvų įsitraukimas. Tam įtakos turėjo ir nuotolinis mokymasis, tačiau tėvų dėmesys ir pagalba savo vaikui išaugo.

 Projekto veiklos sklandžiai įsiliejo į bendrą gimnazijos gyvenimą, o keliami tikslai ir uždaviniai glaudžiai siejasi su gimnazijos strateginiais siekiais ir veiklos planais. Projekto vykdymas tik dar labiau sustiprino mintis, kad skirtingų gebėjimų mokiniai aktyviai įsitraukia į mokytojų siūlomas veiklas ir veikia kartu siekdami bendro tikslo – motyvacijos mokantis, jei tos veiklos patrauklios, jei sudaromos sąlygos bandyti, nebijant suklysti, jei yra skatinami imtis aktyvaus vaidmens savo pačių mokymosi procese. Veiklų organizavimas ir vedimas įtvirtino gebėjimą „apeiti“ mokymosi sunkumus, atliepti mokinio poreikius ir suteikti mokiniui galimybę pajusti sėkmę.pivarnagir 

Susipažinęs su matematinės Pi konstantos atsiradimo istorija, 6 klasės mokinys  Rokas V. nupiešė ją sniege.

  Patirtimi dalijosi Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Vailionienė.

 Gimnazijos konsultantės komentaras. Dalyvavimas projekte gimnazijos projekto komandai sudarė daugiau galimybių per šeštos klasės mokinių matematikos mokymosi situacijas, labiau gilintis į žemų matematikos pasiekimų priežastis, ieškoti būdų ir kelių, kaip auginti mokinių mokymosi motyvaciją, pažangą, atsakingumą, savimonę, kaip kuriant sėkmingesnius bendravimo santykius eiti link aukštesnių mokymosi pasiekimų.

Jūratė Jasiulevičienė

 

Mūsų gimnazijai - 80

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai