Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 165 svečiai ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1606026

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

                                                                                          PATVIRTINTA
                                                                                          Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos
                                                                                          direktoriaus 2019 m. rugsėjo    d.
                                                                                         įsakymu Nr. VSGGV1-

 

LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS  GIMNAZIJOS MOKINIŲ LANKOMUMO
APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja klasių vadovų, dalykų mokytojų, socialinio pedagogo, direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą gerinant mokinių pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant pamokų nelankymo prevenciją bei tėvų ir mokinių funkcijas.

                      2. Aprašas nustato mokinių lankomumo Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje apskaitą ir prevencines poveikio priemones gimnazijos nelankymui mažinti bei padedančias mokiniui įgyvendinti teisę į mokslą.

                      3. Aprašo tikslai:

                      3.1. gerinti mokinių mokymo(-si) kokybę ir didinti mokymosi motyvaciją;

                      3.2. vykdyti mokinių gimnazijos nelankymo prevenciją;

                      3.3. nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus gimnazijoje.

                      4. Vartojamos sąvokos:

                      Pamokų nelankantis vaikas – mokinys, be pateisinamosios priežasties praleidžiantis kai kurias pamokas.

                      Gimnaziją vengiantis lankyti vaikas – mokinys, be pateisinamosios priežasties neateinantis į visas tą dieną vykstančias pamokas.

                      Gimnazijos nelankantis vaikas – mokinys, įregistruotas Mokinių registre, tačiau per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidęs daugiau kaip pusę pamokų pagal privalomojo švietimo programas.

                      Nepateisintos pamokos – be pateisinamosios priežasties (pabėgo, pramiegojo, nežinojo pamokos ir pan.) praleistos pamokos, kai nėra laiku klasės vadovui pateikiamas pamokas teisinantis dokumentas (Praleistų pamokų teisinimo lapas ar kitas).

                      5. Praleistų pamokų teisinimai fiksuojami Praleistų pamokų teisinimo lapuose (1priedas);

                      5.1. Praleistų pamokų teisinimo lapai turi būti su antspaudu ir tėvų (globėjų) parašais – jie išduodami mokslo metų pradžioje ir keičiami nelikus vietos įrašams. Mokiniui pametus Praleistų pamokų teisinimo lapą, klasės vadovas išduoda kitą Praleistų pamokų teisinimo lapą ir jo viršuje įrašo ,,Praleistų pamokų teisinimo lapas buvo pamestas, 20_-...-... išduotas kitas. Įrašai, fiksuoti elektroniniame dienyne iki 20_-...-... dienos, yra teisingi“.

                      6. Praleistų pamokų teisinimo lapuose įrašus gali daryti:

                     6.1. tėvai (globėjai, rūpintojai);

                      6.2. klasių vadovai;

                      6.3. gydytojai;

                      6.4. įvairių renginių (sporto, ekskursijos ir pan.) organizatoriai, kurių inicijuoti renginiai vyksta pamokų metu.

                      Praleistų pamokų teisinimo lapus mokinys privalo turėti kiekvieną pamoką ir klasės vadovui, mokytojui, socialiniam pedagogui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, direktoriui paprašius, pateikti.

                      7. Nelankantiems pamokų ir/ar gimnazijos, vengiantiems lankyti gimnaziją mokiniai įtraukiami į stebimų mokinių sąrašą, jiems reikalinga nuolatinė kontrolė, prevencinė pagalba.

 

II. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI

 

                      8. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:

                      8.1. dėl mokinio ligos;

                      8.2. dėl tikslinių iškvietimų (į policijos komisariatą, į teismą, švietimo centrą, VTAT);

                      8.3. dėl ypač nepalankių oro sąlygų: audros, liūties, uragano ar pan. (pagal Praleistų pamokų teisinimo lapuose esantį tėvų (globėjų) įrašą);

                      8.4. dėl svarbių šeimos aplinkybių (laidotuvės, nelaimingas atsitikimas);

                      8.5. kai mokinys direktoriaus įsakymu atstovauja olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose; galioja švietimo įstaigų, visuomeninių organizacijų dokumentai, mokyklos mokytojų, siuntusių mokinį į konkursus, olimpiadas, varžybas ir kitus ugdymo renginius, pažymos ar sąrašai, patvirtinti gimnazijos vadovo.

 

III. LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA

 

                      9. Mokytojas:

                      9.1. tą pačią darbo dieną elektroniniame dienyne pažymi neatvykusius mokinius – praleistos pamokos žymimos raide ,,n“, o vėlavimai į pamokas – raide ,,p“;

                      9.2. pastebėjęs problemą dėl mokinio lankomumo (neatvyksta į jo dalyko pamokas be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 kartus) situaciją aptaria su mokiniu, informuoja klasės vadovą

ir mokinio tėvus pastaba elektroniniame dienyne, skiltyje „Pastabos/Pagyrimai “);

                      9.3. pastebėjęs, jog mokinys neatvyksta į jo pamokas (nors ir pamokos pateisintos) ir krinta mokymosi pažanga, ne vėliau kaip po mėnesio aptaria su mokiniu, informuoja klasės vadovą.

                      10. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):

                      10.1. pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 7 punktą turi pareigą užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų Mokyklos lankymą – „tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą, nedelsdami informuoti mokyklą“, pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 2 punktą „vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą turi teisę ir pareigą rūpintis: kad būtų sudarytos sąlygos vaikui iki 16 metų mokytis“, taip pat užtikrinti mokinių teisę ir pareigą lankyti mokyklą, kuri įtvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 46straipsnio 2 dalies 2 punktu „mokinys privalo lankyti mokyklą“;

                      10.2. jeigu vaikas negali atvykti į gimnaziją, nedelsdami informuoja;

                      10.3. informuoja klasės vadovą telefonu / elektroniniu paštu / žinute elektroniniame dienyne apie vaiko neatvykimą į gimnaziją pirmąją neatvykimo dieną, nurodo priežastis, fiksuoja vaiko neatvykimą Praleistų pamokų teisinimo lapą tą pačią dieną, kai vaikas grįžta į gimnaziją;

                      10.4. neplanuoja, kad pamokų metu jų sūnus / dukra eitų pas gydytojus ar tvarkytų kitus reikalus;

                      10.5. dėl kitų priežasčių (žr. 8 punktą) gali pateisinti ne daugiau kaip 10 dienų per pusmetį, ligos atveju – pagal situaciją;

                      10.6. esant būtinybei anksčiau išeiti iš gimnazijos Praleistų pamokų teisinimo lapuose iš anksto nurodo išėjimo laiką bei priežastį;

                      10.7. kai yra ar numatomas ilgalaikis arba sanatorinis gydymas, tėvai (globėjai, rūpintojai) nedelsdami kreipiasi į klasės vadovą ir pateikia prašymą direktoriaus vardu bei medicinos įstaigos siuntimo kopiją;

                      10.8. ne rečiau kaip kartą per savaitę patikrina vaiko lankomumą elektroniniame dienyne;

                      10.9. kviečiami atvyksta pokalbio vaiko lankomumo problemai spręsti / atsako į klasės vadovo / mokytojo / socialinio pedagogo / direktoriaus pavaduotojo ugdymui pranešimą dėl vaiko lankomumo pranešimu elektroniniame dienyne;

                      10.10. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už piktnaudžiavimą tėvų valdžia, neveikimą vaiko labui, šiame Apraše nustatytais susitarimais dėl vaikų lankomumo pateisinimo. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – LR ANK) 80 straipsnio 1 dalį „Tėvų (globėjų, rūpintojų) vengimas leisti į mokyklą vaiką iki 16 metų arba kliudymas vaikui iki 16 metų mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų“. Pagal LR ANK 80 straipsnio 2 dalį „Šio straipsnio 1dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.“, o pagal LR ANK 80 straipsnio 3 dalį „Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose)“. Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) nesilaiko minėtų LR ANK straipsnių nuostatų, Mokykla turi teisę kreiptis į policiją, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinius padalinius, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentą.

                      11. Mokinys:

                      11.1. privalo punktualiai ir reguliariai lankyti visas ugdymo plane numatytas pamokas ir į jas nevėluoti;

                      11.2. praleidęs pamoką(-as), turi pristatyti Praleistų pamokų teisinimo lapą;

                      11.3.iš anksto žinodamas apie nedalyvavimą pamokose (išskyrus ligos atvejus), jis turi informuoti klasės vadovą ir, grįžęs į gimnaziją, atnešti pateisinamąjį dokumentą;

                      11.4. jei mokinys pamokų metu suserga, jis privalo kreiptis į gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, kuris informuoja tėvus, klasės vadovą, esant poreikiui organizuoja išleidimą iš pamokų.

                12. Klasės vadovas:

                      12.1. kasdien kontroliuoja mokinių lankomumą ir vėlavimą;

                      12.2. kuo skubiau (bet ne rečiau, kaip kartą per savaitę) elektroniniame dienyne pateisina mokinių praleistas pamokas;

                      12.3. bendradarbiauja su klasėje dirbančiais mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais darbuotojais iškilusioms mokinio nelankymo problemoms spręsti;

                      12.4. organizuoja prevencinius pokalbius su mokiniais, nelankančiais atskirų pamokų, vengiančiais lankyti gimnaziją (vykusį pokalbį fiksuoja elektroniniame dienyne, skiltyje „Klasių veiklos“);

                      12.5. direktoriaus pavaduotojui ugdymui paprašius, parengia ir pateikia ataskaitą apie auklėjamosios klasės mokinių pamokų lankomumą ir taikytas prevencijos priemones per pusmetį,

metus;

                      12.6. mokslo metų pabaigoje surenka Praleistų pamokų teisinimo lapus (saugomi vienus metus);

                      12.7. kviečia pokalbio mokinį, jo tėvus (globėjus, rūpintojus) arba mokinį kartu su tėvais (globėjus, rūpintojus) į Vaiko gerovės posėdį / individualaus pokalbio;

                      12.8. tėvų susirinkimų metu pristato lankomumo suvestines, kartu su tėvais analizuoja pamokų praleidimo priežastis ir priima sprendimus dėl prevencijos.

13.  Socialinis pedagogas:

                      13.1. stebi lankomumą el. dienyne ir gavęs lankomumo ataskaitas ar informaciją apie pamokas praleidžiantį mokinį, aptaria situaciją su klasės vadovu ar dalyko mokytoju, numato veiksmų planą;

                      13.2. vadovaudamasis klasių auklėtojų pateikta informacija, sudaro vengiančių ir nelankančių gimnazijos mokinių sąrašą, individualiai dirba su mokyklos nelankančiais mokiniais ir jų šeimomis, analizuoja pamokų praleidimo priežastis, kartu su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) ir klasės auklėtoju, pavaduotoju ugdymui, kitais mokyklos pagalbos vaikui specialistais ieško sprendimo būdų;

                      13.3. raštu arba kitomis informavimo priemonėmis informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), Vaiko teisių apsaugos skyrių, Nepilnamečių reikalų policijos pareigūną, jei mokinys be pateisinamosios priežasties per mėnesį praleido daugiau nei 50 proc. pamokų;

                      13.4. inicijuoja mokinio, nelankančio mokyklos, svarstymą gimnazijos VGK posėdyje;

                      14. Vaiko gerovės komisija:

                      14.1. kas mėnesį renkasi į posėdžius dėl pamokas praleidinėjančių, lankyti gimnaziją vengiančių ar gimnazijos nelankančių mokinių svarstymo;

                      14.2. teikia rekomendacijas gimnazijos direktoriui dėl nuobaudų ir skatinimo sistemoje numatytų priemonių taikymo;

                      14.3. mokinys pakartotinai per mėnesį praleidęs 7 ir daugiau pamokų be pateisinamosios priežasties svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, dalyvaujant klasės auklėtojui, gimnazijos administracijai ir tėvams. Mokiniui skiriama drausminė nuobauda;

                      14.4. mokinys per pusmetį praleidęs 24 ir daugiau pamokų be pateisinamosios priežasties svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, dalyvaujant klasės auklėtojui, gimnazijos administracijai ir tėvams, mokiniui, gimnazijos direktoriaus įsakymu, skiriama drausminė nuobauda;

                      14.5. bendradarbiauja su Lazdijų rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisija, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, atskirais atvejais prevencinio poskyrio specialistais.

 

IV. LANKOMUMO PREVENCIJA

 

                      15. Mokinys privalo lankyti visas pamokas.

          16. Mokinys negali praleisti nė vienos pamokos be pateisinamosios priežasties.

          17. Mokiniui, blogai lankančiam ar nelankančiam mokyklos, taikomos šios prevencinės

priemonės:

                      17.1. jei mokinys per mėnesį praleidžia ne daugiau kaip 7 pamokas be pateisinamosios

priežasties, prevencines priemones vykdo klasės vadovas:

                      17.1.1. sudaro klasės vadovo ir mokinio rašytinį susitarimą dėl pamokų lankymo.

                      17.2. jei mokinys per mėnesį praleidžia 7 ir daugiau pamokų be pateisinamosios priežasties, klasės vadovas inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbį ir kartu aptaria prevencines priemones:

                      17.2.1. mokinys raštu paaiškina dėl pamokų praleidimo;

                      17.2.2. mokiniui skiriamas lankomumo lapas (bandomasis laikotarpis);

                      17.2.3 socialinis pedagogas informuoja vengiančio gimnaziją lankyti mokinio tėvus elektroninio dienyno pranešimu, tėvams neprisijungus – telefonu;

                      17.3. Mokinys po bandomojo laikotarpio praleidęs 7 ir daugiau pamokų be pateisinamosios priežasties svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, dalyvaujant klasės vadovui ir tėvams;

                      17.3.1. klasės vadovas, atvykdamas į svarstymą turi pristatyti ataskaitą, kurioje užfiksuotas darbas su mokiniu šalinant mokyklos nelankymo priežastis, (pridedama prie posėdžio protokolo);

                      17.3.2. Komisija priima sprendimą dėl pagalbos teikimo ar / ir nuobaudų skyrimo (žiūrėti V skyrių).

                      18. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį analizuojamas kiekvienos klasės lankomumas, nelankymo priežastys dalyvaujant klasės vadovui, socialiniam pedagogui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, esant reikalui – direktoriui.

                      19. Du kartus per metus klasių / mokyklos lankomumas analizuojamas Mokytojų tarybos posėdyje.

 

IV. VĖLAVIMO PREVENCIJA

 

                      20. Mokinys, pavėlavęs į pamoką, raštu paaiškina priežastis ir pateikia dalyko mokytojui (2 priedas). Mokytojas – socialiniam pedagogui.

                      21. Socialinis pedagogas veda vėluojančių mokinių apskaitą.

                      22. Jei mokinys pavėluoja per mėnesį 4 kartus, raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokymo(si) sutarties, mokinio elgesio taisyklių pažeidimus bei primena pareigą lankyti mokyklą, laiku atvykti į ją ir pasekmes.

                      23. Jei mokinys pavėluoja į pamokas per mėnesį 5 kartus, direktoriaus įsakymu skiriama rašytinė pastaba, kuri fiksuojama elektroniniame dienyne. Klasės vadovas informuoja tėvus

(globėjus, rūpintojus).

                      24. Mokinio elgesiui nesikeičiant ir pakartotinai vėluojant į pamokas mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, dalyvaujant mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams).

 

V. NUOBAUDŲ IR SKATINIMO SISTEMA

 

                      25. Mokiniui, vengiančiam lankyti pamokas, taikomos šios drausminės nuobaudos ugdymo proceso metu:

                      25.1. žodinė pastaba (skiria klasės vadovas, kai praleidžiama ne daugiau kaip 7 pamokos per mėnesį be pateisinamosios priežasties);

                      25.2 rašytinė pastaba (skiria Vaiko gerovės komisija svarstydama mokinį, kai praleidžiama 7 ir daugiau pamokų be pateisinamosios priežasties);

                      25.3 papeikimas (skiria Vaiko gerovės komisija pakartotinai (antrą kartą) svarstydama mokinį).

                      26. Mokiniui, vengiančiam lankyti pamokas, taikomos šios drausminės nuobaudos po pusmečio:

                      26.1. papeikimas (skiria Mokytojų tarybos nutarimu mokiniui, praleidusiam 13–23 pamokas be pateisinamosios priežasties per pusmetį);

                      26.2. griežtas papeikimas (skiria Mokytojų tarybos nutarimu mokiniui, praleidusiam 24 ir daugiau pamokų be pateisinamosios priežasties per pusmetį);

                      27. Mokiniui (įstatymų numatytais atvejais jo tėvams (globėjams, rūpintojams), nuolat ir sistemingai vengiančiam lankyti mokyklą, taikoma administracinė atsakomybė ir pateikiama informacija savivaldos ar teisėsaugos institucijoms.

                      28. Mokiniui, nepraleidusiam nė vienos pamokos per pusmetį, direktoriaus įsakymu reiškiamas pagyrimas.

                      29. Direktoriaus įsakymu reiškiama padėka ir mokiniams, kurie praleido pamokas tik dėl dalyvavimo direktoriaus įsakymu konkursuose, olimpiadose, varžybose, konferencijose.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

                      30. Visų klasių mokiniai privalo būti pasirašytinai susipažindinti su gimnazijos nelankymo prevencijos ir lankomumo apskaita, t. y. su tomis pareigomis, kurias jiems nustato ši tvarka.

                      31. Mokinių tėvai supažindinami su gimnazijos nelankymo prevencijos ir lankomumo apskaitos tvarka klasių tėvų susirinkimų metu.

                      32. Gimnazijos nelankymo prevencijos ir lankomumo apskaitą vykdo dalykų mokytojai, klasių vadovai, socialinis pedagogas ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

                      33. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka skelbiama gimnazijos internetiniame tinklalapyje ir elektroniniame dienyne.

 

_________________________________________________

 

Vizija, misija, filosofija...

veisieju s gedos g

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai

EMP sugedo 210x105